Chủ tịch HĐQT

Ông Đặng Văn Chuyền

Kinh nghiệm 6 năm trong phân phối và phát triển BĐS

 

PCT HĐQT

Ông Ngô Quang Trung

Kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực xây dựng

Thành Viên HĐQT Kiêm CEO

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh nghiệm 20 năm điều hành phân phối – Mua bán sát nhập

Thành Viên HĐQT

Lê Thị Quý

Kinh nghiệm 10 năm trong trong đào tạo và phát triển chiến lược

TVHĐQT

Ông Trần Trọng Giáp

Kinh nghiệm 5 năm điều hành sàn kinh doanh bđs

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TY