Giấy phép kinh doanh ngày 08/08/2017 ngày thành lập

10-11-2017 thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM

Tăng vốn điều lệ ngày 21/11/2018

Thành lập văn phòng tại Bình Dương ngày 16/10/2018

Sơ đồ tổ chức

CHUẨN HÓA CÁC QUY TRÌNH QUẢN TRỊ 

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát